Avans Privacy

Bijzondere persoonsgegevens

Er zijn persoonsgegevens die gevoelig zijn, zoals iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze worden ‘bijzondere persoonsgegevens’ genoemd. Bijzondere persoonsgegevens worden door privacywetgeving extra beschermd. Over het algemeen geldt dat Avans geen wettelijke grondslag heeft om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Alleen bij hoge uitzondering is het toegestaan om deze gegevens te verwerken. Bijvoorbeeld bij inschrijfverplichtingen en verwerkingen voor het decanaat. Ook moet het doel van de verwerking gerechtvaardigd zijn.

Onder bijzondere persoonsgegevens vallen iemands

  • godsdienst of levensovertuiging
  • ras
  • politieke voorkeur
  • gezondheid
  • seksuele leven
  • lidmaatschap van een vakvereniging
  • strafrechtelijke gegevens
  • overige gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering, uitsluiting of identiteitsfraude

Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld persoonsgegevens waaruit blijkt dat een medewerker dyslexie heeft of persoonsgegevens van een student die zich inschrijft voor een faalangsttraining.

Welke (bijzondere) persoonsgegevens Avans verwerkt van medewerkers en studenten, is vastgelegd in privacyreglementen:

Andere persoonsgegevens dan hierin vermeld verwerkt Avans niet en mag jij dus ook niet verwerken. Ben je van mening dat je toch andere persoonsgegevens nodig hebt om je werk te kunnen uitvoeren, neem dan contact op met je privacy-contactpersoon of privacy officer.